O nama
Gimnazija u Para?inu ima 130-togodinju tradiciju rada. To je jedina ?etvororazredna srednja kola za opte obrazovanje u optini Para?in. Smetena je u kulturno-prosvetnoj zoni grada, nadomak stru?nih srednjih kola i lokalnih ustanova kuture. Uz snanu podrkom lokalne uprave, mreu partnera i dobru unutranju organizaciju, kola prua kvalitetno obrazovanje sa 4 savremena strana jezika, bogate ekskurziije u?enika i najiru prohodnost na visoke kole i fakultete.

 

ECDL
Evropska ra?unarska voza?ka dozvola je me?unarodno priznata potvrda informati?ke pismenosti, koja garantuje vlasniku poznavanje rada na ra?unaru prema ECDL normi.

 

Opirnije . . .Opirnije . . .
Infoteka evropske kole je projekat usmeren na interkulturalno povezivanje kroz razmenu i razvoj znaja u oblastima evropske kulture i medija. Nosilac projekta je Biblioteka plus iz Beograda.

 

Opirnije . . . DOKUMENTACIJA ZA JAVNE NABAVKE

NedeljaMilutina Milankovi?a od 16. do 21. marta

????????? ???? ?????? ??????? ???? ??????? ? ??????

Istraiva?ka stanica Petnica (ISP) je samostalna i nezavisna organizacija koja se bavi razvojem nau?ne kulture, nau?ne pismenosti, obrazovanja i kulture.
Prijava za kolsku 2009./2010. godinu.
Opirnije . . . Opirnije . . .

KLIKNI BEZBEDNO

Inicijativa za poboljanje bezbednosti dece na Internetu prestavlja korak napred u borbi protiv brojnih pretnji
koje ugroavaju sve nas koji koristimo Internet.

 

BAZA ZNANJA

Pristup bazi znanja dostupan je na ovom Veb sajtu, ali je neophodna registracija pri prvom pristupu i prijava za svaki slede?i put.

 

 

Pridruite nam se na Facebook-u: TOP GIMNAZIJA