Ulazne jedinice
Ure?aji koji se koriste za unos informacija u ra?unar nazivaju se ulazne jedinice. Naj?e?e se za unos programa i podataka koristi tastatura. Osim tastature kao ulazne jedinice koriste se i mi, skener, digitalni foto aparat, digitalna kamera, mikrofon, digitajzer (grafi?ka tabla), ?ita? bar koda.

sl. Tastatura

sl. Mi

sl. Skener

sl. Digitalni fotoaparat

sl. Digitalna kamera

sl. Mikrofon

 

 

 

sl. ?ita? bar koda

sl Opti?ki ?ita?

sl. Magnetni ?ita?

sl. Dojstik

sl. Trekbol

sl. Ta?ped

sl. TV FM karta

sl. Digitajzer