Struktura hardvera računarskog sistema

Tipičan računarski sistem sastoji se od sledećih komponenati:

 

Centralna memorija
Računar obrađuje podatke izvršavajući naredbe koje se nalaze u programima. Programi i podaci koji se obrađuju čuvaju se u unutrašnjoj (centralnoj) memoriji. Ova memorija se sastoji od elektronskih kola koja mogu imati dva stanja, koja se obično obeležavaju sa 0 i 1 (0-nema napona i 1-ima napona).Ova kola se zovu bit (binary digit). Ova količina memorije je veoma mala pa sa bitovi u memoriji udružuju u grupe (registre), koji su kod personalnih računara obično dužine 8 bita. Ovakva grupa bitova zove se bajt (byte). Jedan bajt ima 8 bitova i on može imati 28 (256) različitih kombinacija nula i jedinica. Svaki bajt u memoriji računara ima svoju adresu na kojoj se nalazi, koja se koristi prilikom upisa ili čitanja podataka. 
8 bitova=1 B (bajt) 

10011101
Veće merne jedinice su:
0 ili 1 – bit
8 bitova=1 B (bajt)
1024 (210)B =1kB (kilobajt)
1024 (210)kB=1MB (megabajt)
1024 (210)MB=1GB (gogabajt)
1024 (210)GB=1TB (terabajt)
Pored grupisanja u registre po 8 bita, moguća su grupisanja u veće jedinice: 16 bita (halfword), 32 bita (word), a uvedene su i nove grupe od 66 i 128 bita.
Centralnu (operarativnu) memoriju računara čini ROM i RAM.

   
 

 sl. RAM

Aritmetičko-logička jedinica
Aritmetičko-logička jedinica sastoji se od registara i elektronskih kola koja izvode aritmetičke operacije ( sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje) i logičke operacije (upređivanje dve vrednosti po veličini i određivanje da li je izraz istinit ili nije). Ranije je kod računara ova jedinica bila samostalna i nazivala se još i matematički koprocesor dok je kod savremenih računara ona sastavni deo procesora.
 
 

 sl. Procesor

 

Kontrolna jedinica

Kontrolna jedinica kontroliše i koordinira rad računarskog sistema. Ona se sastoji od više čipova koji se nalaze na matičnoj ploči i kontroliše izvršavanje programa i rad svih uređaja računarskog sistema.

  
 

 sl. Kontrolna jedinica

Jedinice spoljne memorije
Jedinice spoljne memorije se koriste za čuvanje programa i podataka kad računar nije uključen ili kada se oni trenutno ne koriste. Značajni parametri za izbor jedinica spoljne memorije su: 

  • srednje vreme pristupa podacima ( merna jedinica mili sekunda-ms) 

  • brzina prenosa podataka (merna jedinica Gbit/s) 

  • kapacitet (merna jedinica GB-giga bajt ).

Jedinice spoljne memorije su:
-flopi disk
-hard disk
-cd
-dvd
-USB fleš memorije
-memorijske kartice

     
sl. Flopisl. Hard disksl. CD DVDsl. USB fleš memorijesl. Memorijske kartice

Ulazne jedinice
Uređaji koji se koriste za unos informacija u računar nazivaju se ulazne jedinice. Najčešće se za unos programa i podataka koristi tastatura. Osim tastature kao ulazne jedinice koriste se i miš, skener, digitalni foto aparat, digitalna kamera, mikrofon, digitajzer (grafička tabla), čitač bar koda.

 
 
 
 
 
 
sl. Tastaturasl. Mišsl. Skenersl. Digitalni fotoaparatsl. Digitalna kamerasl. Mikrofon

Izlazne jedinice
Izlazne jedinice se koriste za prikaz informacija kroje se nalaze u računaru. Najčešće se koristi monitor, a osim njega koriste se i štampač, ploter, zvučnik, slušalice.

 

     
sl. Monitorsl. Štampačsl. plotersl. zvučnicisl. slušalice