Struktura hardvera ra?unarskog sistema

Tipi?an ra?unarski sistem sastoji se od slede?ih komponenati:

Centralna memorija
Ra?unar obra?uje podatke izvravaju?i naredbe koje se nalaze u programima. Programi i podaci koji se obra?uju ?uvaju se u unutranjoj (centralnoj) memoriji. Ova memorija se sastoji od elektronskih kola koja mogu imati dva stanja, koja se obi?no obeleavaju sa 0 i 1 (0-nema napona i 1-ima napona).Ova kola se zovu bit (binary digit). Ova koli?ina memorije je veoma mala pa sa bitovi u memoriji udruuju u grupe (registre), koji su kod personalnih ra?unara obi?no duine 8 bita. Ovakva grupa bitova zove se bajt (byte). Jedan bajt ima 8 bitova i on moe imati 28 (256) razli?itih kombinacija nula i jedinica. Svaki bajt u memoriji ra?unara ima svoju adresu na kojoj se nalazi, koja se koristi prilikom upisa ili ?itanja podataka.
8 bitova=1 B (bajt)

10011101
Ve?e merne jedinice su:
0 ili 1 bit
8 bitova=1 B (bajt)
1024 (210)B =1kB (kilobajt)
1024 (210)kB=1MB (megabajt)
1024 (210)MB=1GB (gogabajt)
1024 (210)GB=1TB (terabajt)
Pored grupisanja u registre po 8 bita, mogu?a su grupisanja u ve?e jedinice: 16 bita (halfword), 32 bita (word), a uvedene su i nove grupe od 66 i 128 bita.
Centralnu (operarativnu) memoriju ra?unara ?ini ROM i RAM.

sl. RAM

Aritmeti?ko-logi?ka jedinica
Aritmeti?ko-logi?ka jedinica sastoji se od registara i elektronskih kola koja izvode aritmeti?ke operacije ( sabiranje, oduzimanje, mnoenje, deljenje) i logi?ke operacije (upre?ivanje dve vrednosti po veli?ini i odre?ivanje da li je izraz istinit ili nije). Ranije je kod ra?unara ova jedinica bila samostalna i nazivala se jo i matemati?ki koprocesor dok je kod savremenih ra?unara ona sastavni deo procesora.
 

sl. Procesor

Kontrolna jedinica

Kontrolna jedinica kontrolie i koordinira rad ra?unarskog sistema. Ona se sastoji od vie ?ipova koji se nalaze na mati?noj plo?i i kontrolie izvravanje programa i rad svih ure?aja ra?unarskog sistema.

 

sl. Kontrolna jedinica

Jedinice spoljne memorije
Jedinice spoljne memorije se koriste za ?uvanje programa i podataka kad ra?unar nije uklju?en ili kada se oni trenutno ne koriste. Zna?ajni parametri za izbor jedinica spoljne memorije su:

  • srednje vreme pristupa podacima ( merna jedinica mili sekunda-ms)

  • brzina prenosa podataka (merna jedinica Gbit/s)

  • kapacitet (merna jedinica GB-giga bajt ).

Jedinice spoljne memorije su:
-flopi disk
-hard disk
-cd
-dvd
-USB fle memorije
-memorijske kartice

sl. Flopisl. Hard disksl. CD DVDsl. USB fle memorijesl. Memorijske kartice

Ulazne jedinice
Ure?aji koji se koriste za unos informacija u ra?unar nazivaju se ulazne jedinice. Naj?e?e se za unos programa i podataka koristi tastatura. Osim tastature kao ulazne jedinice koriste se i mi, skener, digitalni foto aparat, digitalna kamera, mikrofon, digitajzer (grafi?ka tabla), ?ita? bar koda.

sl. Tastaturasl. Misl. Skenersl. Digitalni fotoaparatsl. Digitalna kamerasl. Mikrofon

Izlazne jedinice
Izlazne jedinice se koriste za prikaz informacija kroje se nalaze u ra?unaru. Naj?e?e se koristi monitor, a osim njega koriste se i tampa?, ploter, zvu?nik, slualice.

 

sl. Monitorsl. tampa?sl. plotersl. zvu?nicisl. slualice